Gegevens

Prographix
Korte Werf 8A,
8970 Poperinge,
België
Famke Wittouck
+32 (0)478681844
info@prographix.be
IBAN: BE70 0018 6314 9425
BTW BE 0681.754.602

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Prographix, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Prographix te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Prographix zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Prographix. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Prographix niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.6. In de overeenkomst, voornamelijk van toepassing bij grafische diensten en illustraties, zijn 2 verbeterrondes in de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld in de offerte.
2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
2.8. De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, grafische beelden op maat (zoals illustraties, iconen…), aankoop beelden, copywriting, vertalingen, SEO, webhosting en domeinnamen tenzij anders vermeld.
2.9. Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten / wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan een aangepast tarief.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Prographix haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Prographix niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prographix aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inlog gegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about) of mail.
5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Prographix (vermeld op alle facturen).
5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.
5.4. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.
5.5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Prographix een nalatigheidsintrest verschuldigd van 5% per dag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.6. Prographix behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Prographix gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.
5.8. Prographix is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Prographix zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Prographix gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur
6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Prographix te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen
7.1. Prographix verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Prographix zijn middelenverbintenissen. Prographix is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. Prographix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Prographix zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Prographix of een aangestelde.
7.3. Prographix is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
7.4. Prographix is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Prographix is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.
7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van zijn e-mailberichten.
7.6. De aansprakelijkheid van Prographix met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Prographix. De totale aansprakelijkheid van Prographix, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Prographix werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Prographix het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Prographix geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail en Facebook messenger als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
7.10. Prographix regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

Artikel 8. Domeinnamen en webhosting
8.1. Prographix treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.
8.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IPadressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Prographix vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
8.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Prographix tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Prographix geen bemiddeling heeft verleend.
8.4. Alle hostingcontracten door Prographix aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Prographix te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop Prographix een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.
8.5. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Prographix is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Prographix als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.
8.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via Prographix copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.
8.7. Prographix is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.
8.8. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.
8.9. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Prographix wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Prographix het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Prographix verleende diensten betalen, alsook de kosten die Prographix moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Prographix nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Prographix. Bovendien behoudt Prographix het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
9.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie
11.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Prographix voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Prographix en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 12. Nietigheid
12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Prographix en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.